กิจกรรมการอบรมเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร “การวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกสำหรับการพัฒนาบุคลากร” ครั้งที่ 1

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อ​วันที่​ 15​ มิถุนายน​ 2564​ เวลา​ 09.00​ -​ 16.00​ น.​ MFii​ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตร “การวินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกสำหรับการพัฒนาบุคลากร” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ณ ห้อง Maker Space (MI210) ชั้น 2 อาคาร M-Square (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจการวินิฉัยสถานประกอบการ มีความรู้ความสามารถในการประเมินวิเคราะห์สภาพที่แท้จริงของการบริหารจัดการภาพรวมและสามารถชี้แนะถึงจุดเด่นและจุดด้อยของสถานประกอบการ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาในการบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว

| writer Salinthip Sree-on |