โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตครีมจากน้ำมันลูกประคบของวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพร ตำบลป่าตึง

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตครีมจากน้ำมันลูกประคบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพร ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community) โดยมีคณะนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร นำโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการทำครีมจากน้ำมันลูกประคบให้กับทางสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลากหลายมิติ เช่น การดำรงชีพ สุขภาพ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ การสร้างอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

| writer Salinthip Sree-on |