การเข้าร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่อง UTD RF ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งเครื่อง UTD RF ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีคณะกรรมการฯ จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย “UTD RF ข้าวไทย ไร้มอด ปลอดสารเคมี”

| writer Salinthip Sree-on |