กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (LEAN Manufacturing Management)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต (LEAN Manufacturing Management)" ภายใต้แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อุดม สลัดทุกข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาโระ โซลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้หลักการบริหารแบบลีน (Lean) ที่ใช้กับการบริหารธุรกิจและการบริการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดขึ้น ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการในหลักสูตรนี้จะมีการจัดกิจกรรมจำนวน 33 ชั่วโมงด้วยกัน

| writer Salinthip Sree-on |