กิจกรรม MFU Coaching Camp 2021 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร Educational Park

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม MFU Coaching Camp 2021 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร Educational Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก พัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประกอบธุรกิจนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม วิทยากรโดย DR.KEITA ONO ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd. มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจนวัตกรรม, Design Thinking Workshop, Lean Canvas Workshop และ Pitching Class ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 

| writer Salinthip Sree-on |