MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และเกษตรกรผู้ปลูกชากาแฟ จังหวัดพะเยา

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และเกษตรกรผู้ปลูกชากาแฟ จังหวัดพะเยา จำนวน 50 คน โดยได้ศึกษาดูงานของสถาบันชาและกาแฟ ณ ห้อง Food Makerspace ซึ่งมีคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันชาและกาแฟ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมคัดแยกตัวอย่างเมล็ดกาแฟจากไร่ของเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ และให้ความรู้ด้านการแปรรูปกาแฟ ให้แก่เกษตรกร

| writer Salinthip Sree-on |