ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IED)

นายชนม์ แสนใจกล้า 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : chon.san@mfu.ac.th
Tel : 053-917015 

 

นายกิตติ สุทธิจิระพันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : kitti.sut@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายภาณุพงศ์ คำน้อย 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : panupong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นางสาวพิมพ์วา พชรปัญญาวิรุฬห์
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : pimwa.pac@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นายกฤษณ์ สุรียะกาศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : krit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายศุภกิต แอบยิ้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : supakit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นายเกริกเกียรติ เชื้อวงศ์บุญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : krurkkiat.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นายโภคิน กิตติโรจนา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : phokin.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นางสาวกานติมา นนทมาตย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : karntima.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นางสาวสุพิชญา เงินทองแดง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : supitchaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายวินัย เชอมือ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : vinai.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นางสาวจิตตราภรณ์ บุญดี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : jidtraporn.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นายภาคภูมิ ล้ำประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : pakpoom.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย

นางสาวรสสุคนธ์ ทิพย์วงค์
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : rossukon.thi@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

นางสาวจิรัชญา พุ่มตาด
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : jiratchaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393