ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (IED)

นายชนม์ แสนใจกล้า 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : chon.san@mfu.ac.th
Tel : 053-917015 

 

นายกิตติ สุทธิจิระพันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : kitti.sut@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายภาณุพงศ์ คำน้อย 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : panupong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

นางสาวพิมพ์วา พชรปัญญาวิรุฬห์
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : pimwa.pac@mfu.ac.th
Tel : 053-916497

 

นายกฤษณ์ สุรียะกาศ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : krit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916498

 

นางสาวสมสุดา วรพันธุ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : somsuda.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายศุภกิต แอบยิ้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : supakit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายวินัย เชอมือ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : vinai.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917011

 

นายเกริกเกียรติ เชื้อวงศ์บุญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : krurkkiat.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917015

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย

นางสาวรสสุคนธ์ ทิพย์วงค์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

E-mail : rossukon.thi@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

นางสาวพรลภัส กิติศรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : pornlaphat.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

นางสาวปณิธิตา วัฒนเวช
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : panitita.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวจิรัชญา พุ่มตาด
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : jiratchaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916393

 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Innopolis)

นางสาวอภิชญา พรมนี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : apichaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

โครงการอื่น ๆ

นางสาวสุวิมล จำเริญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : le.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916497

 

นางสาวกฤษณา ฟูเจริญสุข
เลขาผู้อำนวยการ

E-mail : kritsana.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916197

 

นางสาวจุฬารัตน์ ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : jularat.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นางสาวพิชญา กมลหาญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : pitchaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นายกนกพล คะเณย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : kanokphon.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นายกรวิชญ์ สันติธรรมานันท์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : korrawit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นายซีโมน ยศบุญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : simon.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นายต้นกล้า มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : tonkla.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429

 

นายบวร ยาแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : borworn.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916429