ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวการะเกด  นันทศรีนนท์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : karakade.nan@mfu.ac.th
Tel : 053-917009

นางสุปรียา แววจินดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : supreeya.sai@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

นางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : sakaowduan.chu@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

นางสาววิไลวรรณ จำปาทราย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
E-mail : vilaivan.jum@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

นางสาวขนิษฐา จิตนากร 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
E-mail : khanittha.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

นางสาวเชฏฐ์โสภิต ตรงสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
E-mail : chetsopit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916390