ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ (ESP)

นางสาวการะเกด  นันทศรีนนท์ 
หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

E-mail : karakade.nan@mfu.ac.th
Tel : 053-917009

 

นางสุปรียา แววจินดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : supreeya.sai@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : sakaowduan.chu@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นางสาววิไลวรรณ จำปาทราย 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : vilaivan.jum@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

 

นางสาวขนิษฐา จิตนากร 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : khanittha.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทวินันท์ เววา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : tawinan.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวเชฏฐ์โสภิต ตรงสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : chetsopit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวสุพัตรา ดอนสี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : supattra.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นายภีมเดช กิตติธีรานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : peemadej.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392