ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ (ESP)

นางสาวการะเกด  นันทศรีนนท์ 
หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ

E-mail : karakade.nan@mfu.ac.th
Tel : 053-917009

 

นางสุปรียา แววจินดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : supreeya.sai@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นางสาวสกาวเดือน เชื้อสีดา 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : sakaowduan.chu@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นางสาววิไลวรรณ จำปาทราย 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : vilaivan.jum@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

 

นางสาวเชฏฐ์โสภิต ตรงสวัสดิ์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : chetsopit.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาววลิดา จาริเพ็ญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : walida.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวปริญดา ปฏิเสน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : parinda.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นายปิยะษาณ์ จงวัฒนไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : piyasa.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916392

 

นางสาวอภิชญา พรมนี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : apichaya.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916390

 

นางสาวพิชญา จิตดวงวัน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : -
Tel : 053-916390

 

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Food Innopolis)

นางสาวกรนิกา เขื่อนแก้ว
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : fi.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916391

 

นางสาวอุษณี บัวดี
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : fi.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916391