ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

นางสาวสิรินาฎ  เทียนทอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : sirinat.thi@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

 

นางสาวศิริพร ภีรบรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : siriporn.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

 

นายวัชรพงศ์ ทาวงค์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

E-mail : watcharapong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

 

นายสุรพงษ์ เวทพิสัย
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : surapong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917014