ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : jetsadawat.vis@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

นางสาวสิรินาฎ  เทียนทอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail : sirinat.thi@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

นายวัชรพงศ์ ทาวงค์ 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
E-mail : watcharapong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917014

นายสุรพงษ์ เวทพิสัย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
E-mail : surapong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917014