งานจัดการทั่วไป/งานบริการภาคเอกชน (IS)

นางสาวณริศรา กุนนากุล
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : narisara.kun@mfu.ac.th 
Tel : 053-917003  

 

นางสาวพรนิภา ทำมา
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : pornnipha.tha@mfu.ac.th
Tel : 053-917003

 

นางสาววรรษชล นางแล
เจ้าหน้าที่บริหาร 

E-mail : watsachon.nan@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นางสาวสลิลทิพย์ ศรีอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : salinthip.sre@mfu.ac.th
Tel : 053-916496

 

นางสาวประภัสสร กันทะแสง
เจ้าหน้าที่บริหาร

E-mail : praphatsorn.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916430

 

นายเกียรติพิพัฒน์ มามูล
เจ้าหน้าที่ออกแบบ

E-mail : boonrong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-917013

 

นางสาวบุญร้อง จะปอ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

E-mail : boonrong.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916430

 

นางสาวอังคณา จิตปลื้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : aug-kana.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916497

 

นางสาวสุวิมล จำเริญ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

E-mail : le.mfii@mfu.ac.th
Tel : 053-916497