ผู้บริหาร

ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
รองอธิการบดี 
กำกับดูแลส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

 

ผศ. ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

E-mail : chalida.tha@mfu.ac.th   
Tel : 053-917008