ผู้บริหาร

ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
รองอธิการบดี 
กำกับดูแลส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
E-mail : chalida.tha@mfu.ac.th   
Tel : 053-917008