มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการประชุม “แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงรายในยุค New Normal” ร่วมกับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์