MFii จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการ ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 2/2561