MFii เข้าร่วมประชุม "การชี้แจงโครงการและประชาพิจารณ์ (ร่าง) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย"