MFii ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกตลาดสากล ณ ห้อง MI 305 อาคาร Innovation Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง