มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อม MFii ได้เข้าร่วมงาน “UNIVERSITY XPO มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 Universities, the driver of Thailand”