มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ MFii ได้ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับบริษัท ดี-เอฟเฟ็ก จำกัด