MFii ร่วมประชุมกี่ยวกับโครงการ GSB Startup Academy ณ อาคาร Educational Park ห้องพู่ระหง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง