MFii เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ Research Gap Fund : RGF ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี