MFii ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม