MFii ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility