เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการสร้างเครือข่ายสนับสนุน SMEs จังหวัดเชียงราย”