เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายความร่วมมือการทำงานพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ประจำปี พ.ศ. 2561