MFii นำผู้ประกอบการจำนวน 4 รายที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 ในโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 20 Flagships”