เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม Young smart farmer chiang rai ครั้งที่ 1/2561 ณ โอโซนฟาร์ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย