เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ Start Up Academy ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน