เข้าร่วมงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน กระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด