MFii เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แผนการดำเนินงานจัดเตรียมความพร้อมของอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย