การลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง