ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ "การผลิตสื่อออนไลน์และการสร้างผลงานวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"