มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและคณะทำงาน กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization ร่วมหารือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย