MFii ประชุมหารือถึงการดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ร่วมกับสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี