MFii จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง