MFii จัดอบรม ในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม" ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน