มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย MFii และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คือ อาจารย์และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว