MFii นำทีมโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หารือกับตัวแทนกลุ่ม YEC จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำโครงการทางด้าน TravelTech