MFii ลงพื้นที่พบกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน อำเภอแม่จัน

 

   

   

   

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ลงพื้นที่พบกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน อำเภอแม่จัน
เพื่อรวบรวมข้อมูลเและเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับข้าวเหนียวเขี้ยวงู เชียงราย