MFii เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับธนาคารออมสิน

                     

 

   

วันที่ 1 ธ.ค. 60 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นำโดย นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับธนาคารออมสิน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแพลนารีฮอลล์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยโครงการฯดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันการศึกษาพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup
ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนา Product/Process/Marketing Innovation ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ สร้างตลาด และสร้าง Record ทางการเงิน
รวมถึงช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในชุมชน จนถึงภาพรวมของประเทศ ตามนโยบายเศรษฐกิจ 4.0