MFii ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม MFii