MFii ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม MFii

          

 

                                                 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดยนางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ MFii ให้การต้อนรับนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
และนายณฐภัทร ศรีนันทกุล คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการเข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม MFii

ในการนี้นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร เจ้าหน้าที่ MFii ได้รายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2560 และคณะทำงานจาก สกอ.
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการต่อไป