MFii ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)