MFii ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ในโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้
ความสามารถของตนเองนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม

หากอาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) อาคาร I-Park โทรศัพท์ 053-917014