MFii เปิดรับสมัคร !! ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง