อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ MFii เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับธนาคารออมสิน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้าง และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑

                         วันที่ 20 พ.ย. 60 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี
และนางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) รวมถึงเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ร่วมกับธนาคารออมสิน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้าง
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ธุรกิจที่เติบโต ยั่งยืน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรของธนาคาร และนักศึกษา