MFii ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และการสร้างคุณค่าขององค์กร

              

              

              


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย 
อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ และ อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ที่ปรึกษาสำนักงานจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเจ้าหน้าที่ MFii ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร หัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์และการสร้างคุณค่าขององค์กร
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
และ CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานและโครงการฯจนประสบความสำเร็จ
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ