MFii จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ภายใต้ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง