MFii จัดกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ภายใต้ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรม
ในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ภายใต้ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยนางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ และอาจารย์ ดร.เดชอนันต์ บังกิโล สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นทำธุรกิจต่อไปในอนาคต