MFii ต้อนรับคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วมกับ สวก. ในปีที่ผ่านมา