MFii ต้อนรับคณะอนุกรรมการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วมกับ สวก. ในปีที่ผ่านมา

            

            

            


เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ
ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) ในการนี้อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีให้เกียรติพูดคุย
และรายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่ร่วมกับ สวก. ในปีที่ผ่านมา และยังร่วมหารือวางแผนการดำเนินงาน
ในปีต่อไปร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป