MFii เข้าหารือร่วมกับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนศิราณี แคบหมู ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำโดยนางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ ผู้จัดการUBI และทีมงาน เข้าหารือร่วมกับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนศิราณี แคบหมู
ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Premium)